سال میمون هشتاد و هشت ; قباد حیدر

سال میمون هشتاد و هشت

سال هشتاد و هشتاد بی گمان یکی از پر ثمر ترین سا لها برای ایرا نیا ن بود، سالی که فرزندان

خا نو اده ایران به بلوغ رسیدند وشروع به آرزو کردند ، سال هشتاد و هشت سال دگر گو نیها و

جسا رتها بود ،پدران و مادران هو شمند در یا فتند سر کشی های فرزندان آنها دلیلی ندارد جز آرزوی تغییر شرایط  تو سط نسلی که صا حب  و متعلق به زمان خود است ، از تغییر هیچ گریزی نیست روزی زنده یاد دکتر اشتری از دوستی فر هیخته و متمکن پر سید : مهندس چند فر زند داری ؟ و ایشان در

پا سخ گفتند یک دختر و یک پسر . رهنمود و عکس العمل دکتر جا لب بود او گفت :  مهندس برای رضای خدا و پیشرفت کشورت سعی کن به تعداد بچه هایت بیا فزا ئی ، جا معه ما نیا ز به فرزندان فهیم و با

فر هنگ دارد و این از عهده پدران و مادران آگاه بر می آید و شما خساست به خرج داد ه اید ، در حا ل

حا ضربدون تردید با سواد ترین و آگاه ترین ملت در بین کشورهای خا ورمیانه ایرا نیا ن هستند در گیر یها و اعترا ضات به دولت و انتخا بات از نشا نه های این رشد و آگاهی است خارج از تهمتها و بر چسبهای عد ه ای به کلیت معترضین باید باور کرد پا را متر های مو جود حا کی از بروز مدنیت در ظا هر و با طن

جا معه ما است ،متاسفانه بخشی از  حاکمیت با وجود سا لیان سا ل تر و یج حر یت و آزا دگی و تشویق جو انان برای  احقا ق حق ،  بار آمدگان این مکا تب را که ثمره شعار هاو پندارهای خود ایشان بوده اند را انکار می کنند ، معا دله بسیار ساده ایست ، گفتید امام حسین از حق خود نگذشت و این جو انان آمو ختند ، رجو ع کنید به فیلمها ، سرودها و شعارها ی حق طلبانه و خطا به ها ، تحت تا ثیر آنچه که شما گفتید و مبلغش بودید جو انانی دلیر زاده و رشد یافته اند که مو را از ماست بیرون

می کشند ، به جزئیات مسا ئل انتخا باتی نمی پردازیم ،مثل سرعت بهت انگیز شمارش آرا ( در کشورهای دیگر حتی تا یک یا چند هفته طول می کشد ) و دیگر

دلا ئلی که این جو نان /در اصل صا حبان فعلی کشور را دچار تر دیدها  و عکس العمل ها کرد ، در سا ل هشتاد و هشت این  اتفاق رخ داد و

بر گشتی هم در بین نیست این غلطک به راه افتاده و تر مزی هم ندارد ، انداختن سنگ و کلو خ برای کند کردن یا متو قف کردن آن هم فا یده نخو اهد داشت ، در این سا ل مقدس بسیاری از پر د ه ها فرو افتاد و مردم در حا ل حا ضر گزینه بر داری می کنند و گر نه اتفا قات و افشا گر یها و پرده دریها همگی در حا فظه مردم جای گیر شده اند  ما (  به یومن تکنو لوژی مو جود ) دیگر دارای حا فظه تاریخی هستیم و هر یک از  در یا فتها به نو بت برای حل شدن روی میز کار قرار خو اهند گرفت ، مشکل در حا ل حا ضر

فا صله تو هم و حقیقت ، فا صله لمس و تو صیف است که ما را به سوی خواست همگانی و حقیقی بشری سوق دهد یا ندهد ودرنهایت برای باور جبر و ضرورت تاریخی می بینیم  بر خلاف عقیده بسیاری از متعصبین در دهه های پیش که مخا لف سواد آموزی زنان بودند و آموختن را به طور کلی برای زنان تقبیح می کردند، عقیده آنها به صورت خزنده منسوخ و تسلیم خو است مر د مان شد ، نشد ؟  آمار زنان تحصیلکرده فرهیخته و هنر مند  نشانگر شکست این تفکر است ما بقی قضا یا هم به همین سر نو شت دچار خو اهند شد یعنی آنچه که خرد جمعی حکم کند نهایتا"لازم الجراست این را تاریخ می گوید ،آیا

پو شش بانو ان ما طی این سا لها تغییر نکرده ؟ بخشی حکو مت تخفیف داده و بخشی هم با نو ان خود را سا زگار کر د ه اند و حد وسطی نسبتا" معقول از دید دو طرف را یج شده ،(بدور از آرمانگرائی ) آیا دختران جوان سال هشتاد و هشت با پو ششهای اسلامی فعلی می تو انستند در سا لهای اول و دوم انقلاب در انظار ظا هر شوند ؟این بدین معنی است که هر دو طرف در زمینه های بسیار آموخته شده و کوتاه آمده یا خود را تطبیق داد ه اند در مورد ما بقی قضا یا هم به همین ترتیب ،ضرورت زمان می گو ید ( به خو است بخش اعظم جا معه ) در قو انین انتخا باتی باید اصلا حا تی صورت گیرد ، یا می شود یا خو اهند کرد ، چنانکه افتد و دانی ،ایرانیان با ید به سا ل هشتاد و هشت مبا هات کنند با وجود تمام خسا رات اعم از جا نی و مالی ( بسیار هنگفت) )که پر دا خته ایم جهش عظیمی در باوردو طرف ماجرا پیش آمده اگر از پتا نسیل مو جود بهره درست گرفته نشود بی تر دید آنا نکه تن به تغیرات و اصلا حات نمی دهند راهی به جز انزوا و خروج از دور تاریخ نخو اهند داشت ،مناسبات تکنو لوژیک بین المللی و آرزو مندی جو نان ایرانی آنچنان به سر عت موجب رشد گردیده که به صورت آشکار می بینیم نسل کهنسال و میا نسال در سر عت حر کتها و تصمیم گیر ی ها جا ما نده و می ماند وباید بکو شد برای حفظ موقعیت خود دست به بازسازی و خو د سازی بزند ، سا ل هشتاد و هشت سا ل آزمون بود و سا ل باور ها ، در یا فتها ، آمو ختن و شفا فیتها ، سا ل هشتاد و هشت سا ل کشف حقا یق بود و سالهای پس از آن بلطبع سالهای تصیمم و تغییر خو اهد بود ، با امید به روشنایی و تبلور حقا یق بیشتر در اذهان کسا نی که به سعادت و نیک بختی ایران فکر می کنند به امید اینکه با کمترین هزینه بزرگترین دستاوردها را داشته باشیم چون به خود و جها نیان ثا بت کر د ه ایم ملت ایران به جایی رسیده است که تجارب قرون را  به ابزار برآورد آرزو هایش مبدل کرده است و به هنگا می رسید ه ایم که بگو ئیم اگر مسلما نیم و شیعه به دلیل شعور بسیار زیاد و هو شمندی ما ست ، به امید اینکه سیگنا لهای ارسالی در پهنه این سرزمین به گو شها و دلهای روشن بنشیند و همگی در یا بیم هنگام جو لان ایران و ایرانی رسیده است و در جها نی که به آفت سر گردانی مبتلا ست بگو ئیم بدرود سال پر بار هشتاد و هشت ودرود به سالهای آینده که کا شته هایمان را در روشنا ئیتان بدرویم .


Kommentarer

Kommentera inlägget här:

Namn:
Kom ihåg mig?

E-postadress: (publiceras ej)

URL/Bloggadress:

Kommentar:

Trackback
RSS 2.0